Karate

Dienstag 18.00 – 20.00 Karate Kinder Thomas Tomow
Dienstag 20.00 – 22.00 Karate Jugendliche / Erwachsene Thomas Tomow
Donnerstag 20.10 – 22.00 Karate Thomas Tomow
Freitag 17.30 – 18.30 Karate ( Kinder ) Thomas Tomow